Επιλεγμένη: {{ categoryName | removeAcc }}
ΠΙΣΩ

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ CYTA HELLAS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CYTA MORE

Ισχύς από 07.12.2017

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «CYTA HELLAS», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 128, ΤΚ 114 71,με ΑΦΜ 998646157 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα προνομίων πελατών με την ονομασία «CYTA MORE» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), στο οποίο παρέχονται προσφορές και στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι Πελάτες της σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε προσφοράς.

Το Πρόγραμμα και οι προσφορές που συμμετέχουν δύνανται να τροποποιούνται και οι Πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας more.cyta.gr για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτά. Κάθε επιμέρους προνόμιο διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι Πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτούς στη σελίδα more.cyta.gr.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.    

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος, μετά δε τη λήξη του Προγράμματος κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα Άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

 

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Το παρόν πρόγραμμα ολοκληρώθηκε 01/10/2018.
 2. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο more.cyta.gr.  καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Η Cyta Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο more.cyta.gr.  
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι και αποκλειστικά οι Πελάτες της Cyta Hellas σε υπηρεσίες Σταθερής, Internet, Τηλεόρασης και Κινητής, περιλαμβανομένης της Καρτοκινητής (εφεξής «Πελάτες»). Εξαιρούνται οι Πελάτες των Corporate Υπηρεσιών Τηλεφωνίας SIP Trunking, Τηλεφωνικού Κέντρου IP Centrex, Τηλεφωνίας (PRA), Internet, MPLS VPN και Δικτύωσης. Κωδικό δεν θα μπορούν να λάβουν Πελάτες με φραγή (λόγω οφειλής, αυξημένης κίνησης, μη ορθής χρήσης) ακόμα και εάν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής.
 5. Τρόποι συμμετοχής:
  • Κάθε Πελάτης Σταθερής & Internet που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα more.cyta.gr, να επιλέξει την Προσφορά που επιθυμεί και στη συνέχεια το κουμπί «Πάρε Κωδικό» ώστε να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία πρόσβασης στην Πύλη Εξυπηρέτησης Πελατών my Cyta. Η Πύλη Εξυπηρέτησης Πελατών my Cyta, καθώς και οι διαδικασίες δημιουργίας και ανάκτησης κωδικών ορίζονται με τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας My Cyta.
  • Κάθε Πελάτης Κινητής ή Καρτοκινητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να αποστείλει  τη λέξη MORE με γραπτό μήνυμα SMS (εφεξής "SMS") στον πενταψήφιο αριθμό 19007.
  • Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού είτε ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εξυπηρέτησης Πελατών my Cyta ή μέσω αποστολής SMS ανέρχεται στο ποσό των είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.
  • Η χρέωση για τα SMS καταβάλλεται μέσω υπηρεσίας premium SMS που παρέχεται από την Μ-ΣΤΑΤ Α.Ε. (Ηροδότου 6, 10675, Αθήνα, Ελλάδα τηλ. 8013003171).
  • Με την αποστολή αιτήματος κάθε Συμμετέχοντα, αυτό καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα ταυτοποίησης και ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός εννιαψήφιος κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του Προγράμματος. (Άρθρο 4) 
 6. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια Προσφορά.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

 • Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε κάθε Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Προσφοράς. Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων των τεσσάρων (4) Κωδικών ανά ημέρα ανά Προσφορά.
 • Κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε μία Προσφορά ακυρώνεται μόνο για αυτή τη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες Προσφορές σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας από αυτές.
 • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι τέσσερις (4) ενεργούς κωδικούς.
 • Η διάρκεια ισχύος του Κωδικού είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του και η ημερομηνία και ώρα λήξης του αναφέρεται στα απαντητικά μηνύματα που λαμβάνει ο Συμμετέχων.
 • Με τη χρήση ενός Κωδικού σε οποιαδήποτε Προσφορά ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να προβεί σε αίτημα για να λάβει ένα καινούριο Κωδικό ο οποίος έχει ισχύ δύο (2) εβδομάδων.
 • Πριν τη χρήση του κάθε Κωδικός ελέγχεται εάν είναι έγκυρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του, θεωρείται άκυρος και δεν μπορεί να γίνει χρήση του.
 • Ο Συμμετέχον Πελάτης Σταθερής μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει τους ενεργούς κωδικούς του στην Πύλη Εξυπηρέτησης Πελατών my Cyta.
 • Στην περίπτωση που ένας Συμμετέχον Πελάτης Κινητής χάσει από λάθος τον Κωδικό του, θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία λήψης νέου Κωδικού και να εκδώσει νέο.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Η Cyta Hellas θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι Πελάτης ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του πελάτη υπηρεσιών Cyta Hellas. Οι Κωδικοί και τυχόν φυσικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τη χρήση τους είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ή με χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Cyta Hellas και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες/φορείς δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των Κωδικών εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση των Κωδικών λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθενται οι Προσφορές (πχ εξάντλησης διαθεσιμότητας, μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας συστημάτων κλπ). 
 2. Η Cyta Hellas εγγυάται ότι κάθε Κωδικός δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για τον αριθμό της επιλεγόμενης υπηρεσίας (Σταθερής ή Κινητής) του Συμμετέχοντα στην οποία χρεώθηκε η έκδοση Κωδικού και δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του στην περίπτωση που ο Συμμετέχων κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον Κωδικό σε τρίτους.
 3. Η διαθεσιμότητα των θέσεων δεν είναι εγγυημένη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών. Η μη διαθεσιμότητα θέσεων ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του συστήματος ή τηλεφωνικού κέντρου ή δικτύου δεν εγείρει καμία υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα, από τη Cyta Hellas ή από οποιαδήποτε εταιρεία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης των φυσικών κουπονιών, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
 5. Κάθε εισιτήριο αποτελεί άδεια για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.
 6. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους  χωρίς προειδοποίηση. Η Cyta Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες αλλαγές των τιμών.  
 7. Η Cyta Hellas και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ή παραστάσεων ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους ή από υπαιτιότητα τρίτων.
 8. Η αγορά εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Cyta Hellas δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την αγορά εισιτηρίων ή προϊόντων, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές αυτού. Περαιτέρω, η Cyta Hellas και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ της άνω αιτίας. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους εγγραφής κάθε ιστοσελίδας.
 9. Η ευθύνη της Cyta Hellas περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών. Διευκρινίζεται ότι η Cyta Hellas και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω Παροχές του Προγράμματος. Η Cyta Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης παραστάσεων ή προβολών καθώς και για τη μετάβαση των Συμμετεχόντων στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 11. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, κατά την διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο more.cyta.gr.
 12. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες Προσφορές: 

4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι Προσφορές παρέχονται σε συνεργασία με:

 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MASTER AE» με διακριτικό τίτλο CINEMAX, που εδρεύει στην οδό Ακαδημίας 96-98 στην Αθήνα, ΤΚ 106 77 (εφεξής «CINEMAX»)
 • την εταιρεία με την επωνυμία YF METRO MALL & ΣΙΑ Ε.Ε και τον διακριτικό τίτλο «YF METRO MALL» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 276, εντός του εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall (εφεξής «YF METRO MALL»)
 • την εταιρεία με την επωνυμία «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ AEE» με διακριτικό τίτλο ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, που εδρεύει στην οδό Εγνατίας 76 στη Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624 (εφεξής « ZORPIDIS TRAVEL SERVICES»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAFE SERVICES Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο SAFE SERVICES, που εδρεύει στην οδό Ευρυδάμαντος 57, στο Νέο Κόσμο, TK 11745 (εφεξής « SAFE SERVICES»)
 • την  εταιρεία με την επωνυμία «AVC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο AVC. , που εδρεύει στο 9Ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ στη Θέρμη ΤΚ 57001 (εφεξής « AVC»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ.Γ. ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο CASTELLO VILLAGE RESORT και CASTELLO CITY HOTEL, που εδρεύει στη  Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 1 στο Ηράκλειο Κρήτης (εφεξής « CASTELLO VILLAGE RESORT» και «CASTELLO CITY HOTEL»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC AUTOMOTIVE Α.E. και τον διακριτικό τίτλο «EUROPCAR» και τον «Eparking»που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, διεύθυνση Βάρης - Κορωπίου & Ηφαίστου 2 Τ.Κ. 19400 (εφεξής «EUROPCAR»)
 • την ανώνυμη εταιρεία επωνυμία ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΑΣΤΟΡΙΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως, Τ.Κ. 712 02 (εφεξής ΑΣΤΟΡΙΑ)
 • την εταιρεία με την επωνυμία Θέατρο Αλκμήνη Α.Μ.Κ.Ε και τον διακριτικό τίτλο «Θέατρο Αλκμήνη» που εδρεύει στην Αλκμήνης 8, Γκάζι, Τ.Κ. 118 54 (εφεξής «Θέατρο Αλκμήνη»)
 • την ανώνυμη εταιρεία ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και την ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝ IKE με διακριτικό τίτλο Greekbooks που εδρεύουν στην Αθήνα στην οδό Σόλωνος 110, ΤΚ 10680, (εφεξής «Greekbooks»)
 • την εταιρεία ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «ATHLETIC BARBERS» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή 162 με Μαυρομιχάλη 41 γωνία (περιοχή Βούλγαρη), ΤΚ 524, (εφεξής «ATHLETIC BARBERS»)

και με την υποστήριξη της εταιρείας «ΓΩΓΟΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «Brandit New Era»,  (εφεξής η «BRANDIT») που εδρεύει στο Περιστέρι (οδός Φιλικών 62). 

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες Προσφορές: 

CINEMAX: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν με ένα (1) Κωδικό έως δύο (2) εισιτήρια στην προνομιακή τιμή των 5€ έκαστο. Η προσφορά ισχύει για τις ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή κάθε εβδομάδας σε οποιοδήποτε κινηματογράφο της αλυσίδας CINEMAX : Κηφισιά 1-2 (Λ. Κηφισίας 245, Ζηρίνειο, Κηφισιά), Κηφισιά 3 (Δροσίνη 16, Κηφισιά), ΝΑΝΑ (Λ. Βουλιαγμένης 179, Μετρό Αγ. Ιωάννης), ΑΕΛΛΩ (Λ. Πατησίων 140, Αθήνα), ΝΙΡΒΑΝΑ (Λ. Αλεξάνδρας 192, Μετρό Αμπελόκηποι).

Ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει εισιτήρια για οποιαδήποτε από τις προβολές της αλυσίδας CINEMAX, ενώ εξαιρούνται οι επίσημες Πρεμιέρες, καθώς και οι επίσημες αργίες.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα CINEMAX με τους ακόλουθους τρόπους: α) να επιδείξει στα ταμεία των CINEMAX τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει έως δύο (2) εισιτήρια στην τιμή των 5€ έκαστο, β) να κάνει χρήση του Κωδικού για αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://cinemax.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή.

Η προσφορά ισχύει και για τις προβολές 3D ταινιών. Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις των CINEMAX γίνονται μόνο από τη CINEMAX. 

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

YF METRO MALL: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις προσφορές «1+1 frozen yogurt ή soft gelato» από το Yogo n’ ice και «1+1 λουκουμάδες» από το Meli Mou με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη. Για το 1+1 η χρέωση γίνεται στο προϊόν με το μεγαλύτερο βάρος. Η προσφορά 1+1 frozen yogurt ή soft gelato ή λουκουμάδες ισχύει για βάρος έως 300γρ συμπεριλ. γαρνιρισμάτων/ toppings. Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να εξαργυρώσει τον κωδικό της προσφοράς στο κατάστημα Yogo n’ ice και Meli Mou αναφέροντας τον Κωδικό του.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

ZORPIDIS TRAVEL SERVICES: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 8% σε όλα τα εκδρομικά προγράμματα (εσωτερικού – εξωτερικού) και σε όλα τα αεροπορικά πακέτα διακοπών στην Ελλάδα για 1 έως 6 άτομα με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει έως 31/10/2018 για όλες τις περιόδους των προγραμμάτων όπως αυτά αναγράφονται στα έντυπα της Ελλάδας και Εξωτερικού, που είναι αναρτημένα στο www.zorpidis.gr.

Η έκπτωση 8% δεν αφορά στους φόρους αεροδρομίων και στις προαιρετικές υπηρεσίες. Ισχύει επίσης για τριήμερα και αργίες, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η Zorpidis travel services δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές σε δρομολόγια, απεργίες ή όποιο άλλο κώλυμα προκύψει, πέραν της δικής της  αρμοδιότητας.

Τα ταξίδια δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν, όταν ολοκληρωθούν οι κρατήσεις.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για ατομικό / οικογενειακό (έως 6 άτομα) πρόγραμμα της Zorpidis travel services είτε στο www.zorpidis.gr/ ή τηλεφωνικώς στο 2310-231170 ή με e-mail στο zorpidis@zorpidis.gr  ή στα υποκαταστήματα της εταιρείας στις εξής περιοχές της Θεσσαλονίκης: 1) Εγνατίας 76, 546 24, 2) Μητροπόλεως 24, 546 24,  3) Καλαμαριά Θεσ/νικης, Πόντου 41, 551 33.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

SAFE CARD: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 50% στις κάρτες υγείας SAFE BLACK. Συγκεκριμένα αφορά στις:

- Safe Black οικογενειακή, αρχικής αξίας εκατόν εξήντα (160€) ευρώ, προσφέρεται στα ογδόντα (80€) ευρώ. Κάθε οικογενειακή κάρτα καλύπτει μέχρι και 6 άτομα, με μόνο ηλιακό περιορισμό δυο (2) άνω των 25 ετών και τέσσερα (4) κάτω των 25 ετών. Κάθε μέλος αποκτά την δική του κάρτα, η οποία του παρέχει το σύνολο των παροχών.

- Safe Black ατομική, αρχικής αξίας στα ογδόντα (80€) ευρώ προσφέρεται στα σαράντα (40€) ευρώ.

Η προσφορά θα ισχύει για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας σε όλες τις ώρες.

Οι παροχές αφορούν ΔΩΡΕΑΝ για κάθε μέλος: δύο (2) καθαρισμούς δοντιών, ένα (1) πλήρες αιματολογικό check up, ένα (1) πλήρη οφθαλμολογικο έλεγχο, γυαλιά οράσεως έως 250€ (με την χρήση ΕΟΠΥΥ), καθώς και ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στις βασικές ειδικότητες στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία πανελλαδικά. Επίσης μεγάλες εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις σε πλήθος διαγνωστικών κέντρων πανελλαδικά  και επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για την εταιρεία SAFE CARD στην online αίτηση στην ιστοσελίδα https://safecard.gr/Aitisi.aspx ή να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικώς στο 210 - 93 13100 ή με e-mail στο info@safecard.gr. Όλα τα e-mail θα λαμβάνουν απάντηση, το αργότερο, εντός 24 ωρών (για τις εργάσιμες ημέρες ή επόμενη εργάσιμη για τα Σαββατοκύριακα).

Ο Κωδικός ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του και έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας..

AVC ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10% στην παροχή υπηρεσιών & 20% στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά αφορά κάθε είδους Service (μικρό ή μεγάλο), καθώς και επισκευή αυτοκινήτου, ενώ ισχύει όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (εκτός αργιών) στις ώρες λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας AVC στην Θεσσαλονίκη.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για την εταιρεία AVC στο κατάστημά της AVC Θεσσαλονίκης- Μουδανιών Θέρμη Τ.Κ. 570 01.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

CASTELLO VILLAGE RESORT: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10% στην τιμή ενός δωματίου που φιλοξενεί 2-3 άτομα με ένα (1) Κωδικό στο ξενοδοχείο CASTELLO VILLAGE RESORT (Σίσσιον 724 00, Λασίθι, Κρήτη). Η προσφορά ισχύει για διαμονή σε deluxe δωμάτιο με θέα τον κήπο ή την θάλασσα. Παιδιά 0-6 ετών διαμένουν δωρεάν σε δωμάτιο με τους γονείς τους. Η προσφορά ισχύει για όλη την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου με εξαίρεση το διάστημα 15/07/18 - 20/08/18. Δυνατότητα κράτησης βάσει διαθεσιμότητάς. Ελάχιστη διαμονή: 3 νύχτες. Απαιτείται πιστωτική κάρτα για την εγγύηση της κράτησης. Η εξόφληση θα γίνει στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα προέγκρισης της πιστωτικής κάρτας 72 ώρες πριν την άφιξη του πελάτη. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, να μεταφερθεί ή να μεταβιβαστεί. Δυνατότητα ακύρωσης χωρίς χρέωση  21 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης. Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από  21 μέρες θα υπάρχει χρέωση 50% της διαμονής και σε περίπτωση μη εμφάνισης θα γίνεται χρέωση του συνόλου της διαμονής.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τo CASTELLO RESORT για να κάνει κράτηση δωματίου και χρήση του Κωδικού είτε μέσω της ιστοσελίδας https://goo.gl/dfU2AQ, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή, ή τηλεφωνικώς στο 28410-71367 ή με e-mail στο reservations@castellovillage.com. Όλα τα e-mail θα λάβουν απάντηση, το αργότερο, εντός 24 ωρών (για τις εργάσιμες ημέρες).

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

CASTELLO CITY HOTEL: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10% στην τιμή ενός deluxe δωματίου που φιλοξενεί 2-4 άτομα με ένα (1) Κωδικό στο CASTELLO CITY HOTEL (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 1, 713 04 Ηράκλειο Κρήτης). Η προσφορά ισχύει για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας σε όλες τις ώρες (εξαιρείται το διάστημα 15/07-20/08/2017). Δυνατότητα κράτησης βάση διαθεσιμότητάς. Απαιτείται πιστωτική κάρτα για την εγγύηση της κράτησης. Η Εξόφληση θα γίνει στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα προέγκρισης της πιστωτικής κάρτας 48 ώρες πριν την άφιξη του πελάτη. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, να μεταφερθεί ή να μεταβιβαστεί. Δυνατότητα ακύρωσης  χωρίς χρέωση 2 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης. Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 2 μέρες θα υπάρχει χρέωση 1 νύχτας και σε περίπτωση μη εμφάνισης θα γίνεται χρέωση του συνόλου της διαμονής.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με τo CASTELLO CITY HOTEL για να κάνει κράτηση δωματίου και χρήση του Κωδικού είτε μέσω της ιστοσελίδας https://goo.gl/WUJrH7 , ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή, ή τηλεφωνικώς στο 2810-251.212 ή με e-mail στο reservations@castellocity.com. Όλα τα e-mail θα λάβουν απάντηση, το αργότερο, εντός 24 ωρών (για τις εργάσιμες ημέρες).

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

EUROPCAR: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10% για ενοικιάσεις αυτοκινήτων από 3 ημέρες και άνω με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας σε όλες τις ώρες. Πιστωτική κάρτα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση του αυτοκινήτου. Ισχύουν Στάνταρ Όροι & Προϋποθέσεις Europcar GR 2017 όπως εμφανίζονται στο https://goo.gl/ogUxpS

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να εξαργυρώσει τον κωδικό της προσφοράς στο http://www.europcar-greece.gr/dealpage.aspx?dl=5&prodcod=CYTAMRPL ή να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικώς στο +30 210-9735000 ή να στείλει e-mail στο reservations@europcar-greece.gr και να αναφέρει τον Κωδικό του. Η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται από το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας https://goo.gl/3w9SZw

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

Eparking: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10% για υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων από 2 ημέρες και άνω με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας σε όλες τις ώρες.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να εξαργυρώσει τον κωδικό της προσφοράς στο http://www.europcar-greece.gr/dealpage.aspx?dl=6&prodcod=EPARKING. Για τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία απευθύνεται στο +30 2130390888.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

GREEK BOOKS: Οι Συμμετέχοντες, με αγορά ενός βιβλίου θα παίρνουν άλλο ένα δώρο με την χρήση ενός κωδικού. Η προσφορά ισχύει για όλες τις μέρες λειτουργίας των καταστημάτων σε: Αθήνα (Σόλωνος 110), Πειραιά (Αγίου Διονυσίου 5, 1ος όροφος), Κρήτη (A. Εμπορικό Κέντρο Τάλως & B. Καντανολέοντος 8- Πλατεία Λιονταριών) και Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 18) και όχι για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.greekbooks.gr. Η προσφορά ισχύει για τους εκδοτικούς οίκους της ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. (Ωκεανίδα + Ερευνητές + Εμπειρία + Μπουκουμάνης + Σμυρνιωτάκης + 7+7 + Ισόρροπον ) Το δώρο αφορά βιβλίο ίσης ή χαμηλότερης αξίας.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στα καταστήματα GREEKBOOKS σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, και Θεσσαλονίκη.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις προσφορές «έκπτωση έως 25% σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις» και «1+1 εισιτήριο δώρο» σε όλες τις παιδικές & εφηβικές παραστάσεις με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει όλες τις μέρες της εβδομάδας σε όλες τις ώρες. Η έκπτωση υπολογίζεται στην τιμή Γενικής Εισόδου του θεάτρου. Υποχρεωτική η τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίων. Για τηλεφωνικές κρατήσεις πέραν του 15ήμερου απαραίτητη προϋπόθεση η αγορά των εισιτηρίων. Δεν υπάρχει ακυρωτική πολιτική. Ο Κωδικός ισχύει για αγορά έως 2 εισιτηρίων.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού κατά την αγορά εισιτηρίων στο θέατρο.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΟΡΙΑ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 10%-40% στην τιμή του εισιτηρίου με ένα (1) Κωδικό. Η έκπτωση ή η τιμή θα ανακοινώνεται ανά παράσταση βάσει τιμής γενικής εισόδου. Ως επί το πλείστων θα συμπίπτει με τη μειωμένη τιμή. Δεν υπάρχει ακυρωτική πολιτική. Ο Κωδικός ισχύει για αγορά έως 2 εισιτηρίων.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στο θέατρο.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

ATHLETIC BARBERS: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να έχουν έκπτωση 2€ στην τιμή ενός παιδικού κουρέματος ή 3€ στην τιμή ενός ανδρικού κουρέματος με ένα (1) Κωδικό. Η προσφορά ισχύει 1/8/18 έως και 31/7/19, για όλες τις μέρες λειτουργίας του καταστήματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 21:00 και Σάββατο 9:00 με 17:00. Συνιστάται προγραμματισμός ραντεβού πριν από την επίσκεψη στο κατάστημα (τηλ. 2311 301 333).  

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στο κατάστημα ATHLETIC BARBERS στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή 162 με Μαυρομιχάλη 41 γωνία (περιοχή Βούλγαρη), Θεσσαλονίκη.

Ο Κωδικός έχει χρέωση 20 λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύει για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα λήψης του. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.